Νιαβής Σ., Παπαθεοχάρη Θ. και Κοκκώσης Χ. (2016) ‘Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), σσ. 64–87. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.368.