Παπαγεωργίου Μ. (2016) ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και θαλάσσιες χρήσεις: εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (23), σσ. 41–63. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.367.