Σαράτσης Γ. και Πολύζος Σ. (2015) ‘Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (21), σσ. 82–106. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.358.