Γουργιώτης Α. (2014) ‘Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (19), σσ. 38–57. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.334.