Ασπρογέρακας Ε. (2022) ‘Ιεραρχία και αρχή της δεσμευτικότητας στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), σσ. 73–94. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.270.