Τσιώτας Δ. και Πολύζος Σ. (2012) ‘Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (17), σσ. 64–81. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2012.258.