Γεμενετζή Γ. και Μέλισσας Δ. (2023) ‘Εισαγωγή’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), σσ. 6–10. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1911.