Σταμπουλής Γ. (2007) ‘Πώς εμπεδώνεται η καινοτομική δραστηριότητα; Η ανάδυση των συστημάτων καινοτομίας στο χώρο’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), σσ. 168–189. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.183.