Μαρκάτου Μ.-Ε. και Σκάγιαννης Π. (Παντελής) (2007) ‘Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), σσ. 134–167. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.182.