Μπακούρος Ι. Λ., Γκιούρκα Π. και Φάλλας Γ. (2007) ‘Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), σσ. 108–133. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.181.