Αγγελάκης Α. και Γεωργαντάς Η. (2007) ‘Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: quo vadis Creta?’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), σσ. 72–107. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.180.