Γουργιώτης Α., Γιαννακού Α. και Σαλάτα Κ.-Δ. (2023) ‘Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1)’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (37), σσ. 30–66. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1797.