Αντωνοπούλου Α. (2023) ‘Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (36), σσ. 86–129. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1794.