Γουργιώτης Α., Λεοντούδης Γ. και Λιούμης Δ. (2023) ‘Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (36), σσ. 5–41. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1793.