Πετράκος Γ. και Παπαδούλης Α. (2007) ‘Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), σσ. 34–71. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.179.