Γοσποδίνη Ά., Μπεριάτος Η. και Ράσκου Ε. (2007) ‘Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (10), σσ. 146–173. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.176.