Γοσποδίνη, Άσπα (2007) ‘Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (10), σσ. 100–145. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.175.