Μέλισσας Δ. (2023) ‘Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), σσ. 11–28. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1685.