Δαμανάκης Ε. και Γουργιώτης Α. (2023) ‘Ζητήματα χωρικής διαχείρισης των προσφύγων: ευρήματα από Γερμανία και Ιταλία μετά το 2015’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (37), σσ. 94–123. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1641.