Καραγάνης Α. και Μιμής Ά. (2006) ‘Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (9), σσ. 104–121. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.164.