Λαϊνάς Ι. και Γεμενετζή Γ. (2023) ‘Σχεδιασμός των περιοχών Natura 2000 και χρήσεις γης: κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), σσ. 64–94. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1635.