Πολύζος Σ. (2006) ‘Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (9), σσ. 68–103. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.163.