Καμινάρης Α. (2023) ‘Τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης ως εργαλείο για την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων: η περίπτωση των Οινοφύτων και του Καλοχωρίου’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), σσ. 146–162. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1616.