Γεμενετζή Γ., Πισσούριος Ι. και Λαϊνάς Ι. (2023) ‘Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ: μια συγκριτική αποτίμηση εμπειριών σε Ελλάδα και Κύπρο’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (38), σσ. 29–63. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1615.