Λινάκη Ε. και Σερράος Κ. (2022) ‘Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), σσ. 122–156. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1599.