Ντάφλου Α. (2022) ‘Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία: o χώρος ως βάση για την κοινωνική καινοτομία’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), σσ. 95–121. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1598.