Πρέζα Ε. και Ασπρογέρακας Ε. (2022) ‘Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (35), σσ. 5–41. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1596.