Στεφανή Φ. και Τσιλιμίγκας Γ. (2023) ‘Το τοπίο στον χωροταξικό σχεδιασμό: κριτική αξιολόγηση της αντιμετώπισης των υποβαθμισμένων τοπίων του νησιωτικού ελληνικού χώρου στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (36), σσ. 42–62. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1595.