Ασπρογέρακας Ε. (2006) ‘Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πολιτική και χωρικές συσχετίσεις’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (8), σσ. 122–153. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.156.