Μεταξάς Θ. και Λαλένης Κ. (2006) ‘Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (8), σσ. 4–37. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.152.