Μηλιώνης Σ. (2005) ‘Προς μια συνολικότερη άποψη της διαδικασίας του μάρκετινγκ πόλεων’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (7), σσ. 100–127. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.148.