Ζεντέλης Π. (2005) ‘Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (7), σσ. 34–61. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.146.