Γοσποδίνη Ά. (2005) ‘Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (6), σσ. 136–161. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.140.