Βαταβάλη Φ., Μπαζάκα Χ., Παπαδοπούλου Γ. Β. και Υψηλάντη Ά. (2022) ‘Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τα θέματα του χώρου στο πλαίσιο της κρίσης και τρέχουσες πολεοδομικές προκλήσεις: εμπειρίες και προβληματισμοί από την περιοχή του Χαλανδρίου’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), σσ. 126–146. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1257.