Αγγελίδου Μ. και Στυλιανίδης Ε. (2022) ‘Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), σσ. 37–78. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1255.