Χρυσομαλλίδης Χ. (2022) ‘Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία: επισκόπηση εμπειρικών μελετών’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), σσ. 5–36. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1254.