Ανδρικοπούλου Ε. (2004) ‘Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (4), σσ. 188–193. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.120.