Ψυχάρης, Ιωάννης (2004) ‘Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (4), σσ. 56–79. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.112.