Πετράκος, Γιώργος (2004) ‘Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (4), σσ. 6–31. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2004.110.