Δοξάκη Ε. και Παντελάδης Ι. (2021) ‘Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), σσ. 137–159. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1063 (ημερομηνία πρόσβασης: 11 Αύγουστος 2022).