Καραχάλης Ν.-Γ. (2021) ‘Η προσωρινή στέγαση σε κενά κτήρια και καταστήματα ως μέσο υποστήριξης της δημιουργικής οικονομίας: καλές πρακτικές από τις πόλεις του Urbact Refill’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), σσ. 116–136. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1062 (ημερομηνία πρόσβασης: 11 Αύγουστος 2022).