Πορτοκαλίδης Κ. (2021) ‘Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικών ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ: στρατηγικός σχεδιασμός και ζητήματα επικουρικότητας’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), σσ. 64–81. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1060 (ημερομηνία πρόσβασης: 11 Αύγουστος 2022).