Λαγαρίας Α. και Σαγιάς Ι. (2021) ‘Αστική διάχυση σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης: συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε χωρικούς δείκτες’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (33), σσ. 10–35. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1058 (ημερομηνία πρόσβασης: 11 Αύγουστος 2022).