Γοσποδίνη Ά. και Σκάγιαννης Π. (Παντελής) (2003) ‘Σπουδές πολεοδομίας, χωροταξίας και ανάπτυξης στα ελληνικά πανεπιστήμια: προκλήσεις και προοπτικές’, Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (3), σσ. 114–139. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.100.