Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, και Γιαννιού Άννα. 2023. ‘Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 36 (Ιανουάριος):63-85. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.981.