Ρόντος Κώστας, Ναγόπουλος Νικόλαος, Πανάγος Νικόλαος, και Συρμαλή Μαρία-Ελένη. 2021. ‘Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Λέσβο: διερεύνηση της πρόσληψης του φαινομένου από τον τοπικό πληθυσμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32 (Φεβρουάριος):133-55. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.865.