Τραγάκη Αλεξάνδρα. 2021. ‘Οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αττικής’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32 (Φεβρουάριος):113-32. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.864.