Αναστασίου Ευγενία, και Ντυκέν Μαρί-Νοέλ. 2021. ‘Ανάδειξη των ελκυστικών περιοχών της υπαίθρου ως προορισμών εγκατάστασης των Ελλήνων μετά το 2000’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 32 (Φεβρουάριος):29-58. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.861.