Ασπρογέρακας Ευάγγελος. 2022. ‘Παράμετροι χωροταξικού σχεδιασμού για την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 34 (Ιανουάριος):181-211. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.853.