Νιαβής Σπύρος. 2019. ‘Αξιολόγηση της επίδρασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, τχ. 28 (Φεβρουάριος):157-81. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.446.